Loading

wait a moment

НӨКИС РАЙОНЫНДА БАРЛЫҚ РАЙОНЛАРДЫҢ ҲӘКИМЛЕРИ ЖЫЙНАЛДЫ

Республикамызда ғәлле жетистириўди көбейтиў ҳәм ықлым шәрәятымызға қолайлы жоқары зүрәәтли сортларды таңлап алыў бойынша кең көлемдеги әмелий жумыслар иске асырылмақта. Усы тийкарда Нөкис районы «Қырантаў» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы Дән ҳәм собықлы егинлер илимий изертлеў институты Қарақалпақстан илимий тәжирийбе станциясында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси ҳәм барлық район ҳәкимлери қатнасыўында «Қарақалпақстанда егилетуғын ҳәм де мәмлекетлик сорт сынаўынан өтип атырған жергиликли, Краснодар селекциясына тийисли гүзги бийдай сортлары» атамасында семинар шөлкемлестирилди.

Халқымыздың дән өнимлерине болған талабын өзимизде жетилистирилген өним есабынан канаатландырыў бағдарында әҳмийетли жумыслар әмелге асырылмақта. Бийдай тәрбиясы агротехникалық илажларға сай шөлкемлестирилген жағдайда ғана жоқары зурәәт алынатуғынын дийханларымыз жүдә жақсы биледи. Соңғы жыллары республикамызда ғәлле жетистириўди көбейтиў ҳәм ықлымға колайлы жоқары зүрәәтли сортларды таңлап егиў бойынша кең көлемдеги әмелий жумыслар алып барылып атыр. Бул зүрәәтликтиң артыўына да тәсир етпекте.

Өзбекстан Республикасында бүгинги күнде егис мүддети, егис нормасы, минерал төгинлер, кеселлик ҳәм зыянкеслерге, қурғақшылықка, дән төгинлерине, шорға, жығылып қалыўға, гүзги жумсақ бийдайдың 50 ҳәм қатты бийдайдың 7 сорты мәмлекетлик реестрге киргизилип егиўге усыныс етилген. Усылардан төмендеги бийдай сортлары Карақалпақстанда кең тарқалған. «Марс-1» сорты, «Аср» сорты, «Звезда» сорты, «Давр» сорты, «Краснодарская-99» сорты, «Восторг» сорты, «Первица» сорты ҳәм «Алексеич» сортлары бизлердиң аймақларда ушратыўмызға болады. Семинар қатнасыўшылары ендиги жылға егилиў ғәлле сортын анықлап алынды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *