Loading

wait a moment

«ПЕРЗЕНТИМЕ КИТАП САЎҒА ЕТЕМЕН» АКЦИЯСЫ

Бүгин билимлендириў мәкемелериндеги Мәлимлеме-ресурс орайлары ҳәм  мәлимлеме-китапхана мәкемелерин социаллық-сиясий көркем әдебиятлар менен байытыў, оқыўшы жаслар арасында китапқумарлықты үгит-нәсиятлаў, олардың қәлбинде ўатанға сүйиспеншилик, жоқары инсаныйлық пазыйлетлерди қәлиплестириў, дөретиўшилик қәбилетлерин қоллап-қуўатлаў мақсетинде 2-апрель «Халықаралық балалар китаплар байрамы күни» мүнәсибети менен «Перзентиме китап Read More

МЕКТЕП ИМАРАТЫ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

«Бақаншақлы» АПЖ Шүйит аўылында район ҳәкими ҳәм сектор басшысының тиккелей ғамхорлығы нәтийжесинде жергиликли бюджеттен пул ажыратылып, қысқа мүддетте 20 оқыўшы орынлық заманагөй типтеги мектеп имараты қурып питкерилди.     29-март күни болып өткен районлық ХББ қараслы 15-мектеп филиалының ашылыў мәресиминде Read More

КЕМ ТӘМИЙИНЛЕГЕН ШАҢАРАҚЛАРҒА МИЙЎЕ НӘЛЛЕРИ БИЙПУЛ БЕРИЛДИ

Райондағы жасаўшы 602 кем тәмийинленген шаңарақларға 40 млн сумлық 3677 дана мийўе нәллери (1777 дана алма, 400 дана шабдал, 250 дана шийе, 500 дана беҳи, 100 дана ерик, 350 дана қәрели ҳәм 300 дана алмурт) бийпул тарқатылып берилди. Район аймағындағы Read More

НАЎРЫЗ БАЙРАМЫ МҮБӘРЕК БОЛСЫН

Елимизге Шығыстың жаңаланыў ҳәм жасарыў байрамы Наўрыз байрамы қутлы қәдемлери менен кирип келди. Халқымызда  «Жыл Наўрызынан мәлим» деген неше мың жыллық дәўир сынақларынан өткен жақсы нийетли даналық сөз бар. Быйылғы 2019-Жедел инвестициялар ҳәм социаллық раўажланыў жылының Наўрызы да жақсы нийетлерге Read More

ҲӘР КҮНИМИЗ НАЎРЫЗ БОЛСЫН

Үлкемизге бәҳәр келиўден бәршемиз асығыслық пенен күткен қутлы байрам – Наўрыз әййямы кирип келеди. Наўрыз шығыс халықларының жыл есабы бойынша жаңа күн, жаңа жыл басы есапланады. Онда бир-биреўге деген меҳир-муҳаббат, жақсылық, қайыр-сақаўат, кишипейиллик сыяқлы ағла инсаныйлық пазыйлетлеримиз жәмленген. Наўрыз улыўмахалықлық Read More

МЕДИЦИНАНЫҢ ЕСАБАТЫ ТЫҢЛАНДЫ

Мәмлекетимизде денсаўлықты сақлаў тараўындағы реформалар унамлы нәтийжесин берип атырғаны ҳақыйқат. Жаңа ҳәм заманагөй қолайлықларға ийе емлеўханалар, көп тармақлы поликлиникалар, аўыллық шыпакерлик пунктлери ҳәм шаңарақлық поликлиникалар халқымыздың жақын көмекшилерине айланбақта. Бундай емлеў орынлары наўқаслардағы кеселликти ерте анықлаў ҳәм тийисли емлеў орынларына Read More

МУҚАДДЕССЕҢ, ӘЗИЗСЕҢ ҲАЯЛ

Тәбиятқа жан енип, адамға айрықша көтериңки кейпият бағышлап үлкемизге мәўсимлердиң еркеси болған бәҳәр кирип келди. Бәҳәр өзи менен қоса байрамлар шымылдығын ашып, инсанлар кеўлине бир әлем қуўаныш алып киреди. 8-март – Халықаралық ҳаял-қызлар байрамын ҳәр жылы сағынып, асығыслық пенен күтип Read More

«АБАТ АЎЫЛ»дың АБАДАН ҮЙЛЕРИ

«Абат аўыл» бағдарламасы тийкарында қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары алып барылған, бүгинги күнде халқы абадан жасап атырған «Саманбай» АПЖ «Қумай қус» аўылында 26-февраль күни үй алды тамарқа жер участкаларынан нәтийжели пайдаланыў жумысларына бағышланған көргизбели семинар болып өтти. Районлық ҳаял-қызлар комитети тәрепинен Read More

БАҚЛАЎ КАМЕРАЛАРЫ ИСКЕ ТҮСТИ

Жынаятшылықтың ҳәм жол ҳәрекети қағыйдалары бузылыўының алдын алыў мақсетинде район орайында 9 орында видиобақлаўға алыўшы автоматластырылған камералар иске түсти. Жаңа технологиялар бул орынларда күни-түн «нәўбетшилик» етеди. Ишки ислер бөлими хызметкерлери бул камералар арқалы ҳәр қыйлы қағыйдабузыўшылықларды анықлап барады. Жылдың соңына Read More

САЛЫҚ СИЯСАТЫНДАҒЫ ӨЗГЕРИСЛЕРГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Районлық халық билимлендириў бөлиминиң мәжилислер залында исбилерменлик субъектлер ҳәм өзин-өзи басқарыў уйымлары ўәкиллери, аўыл белсендилери, социаллық тараў ўәкиллери ушын «Мәмлекетимизде салық сиясатындағы өзгерислер, коррупцияға қарсы гүресиў ҳәм оның алдын алыў» темасында семинар өткерилди. Семинарда районлық салық инспекциясының баслығы Ф.Халмуратов ҳәм Read More